Numer PESEL

Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony od 1979 roku. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

Generowanie losowego

Generowanie losowego numeru PESEL
data urodzenia
płećSprawdzanie poprawności numeru

Wprowadź numer PESEL do weryfikacji(FAQ) Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób powstaje zbiór PESEL?

Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.).

Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

W Rejestrze PESEL są zbierana następujące dane: